REGULAMIN PROMOCJI „ URZĄDZIMY TWOJĄ KUCHNIĘ”

1. Spólka pod firmą Osiedle Reńskie I Sp. Z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. M. Reja 10 ,55-200 Oława , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu , pod numerem KRS 0000542112 , organizuje akcję promocyjną „ URZĄDZIMY TWOJĄ KUCHNIĘ” w celu nagradzania osób nabywających dom w zabudowie szeregowej projekt „KOGA” i
„KLIPER” w realizowanej przez Spółkę inwestycji w Oławie , pod nazwą Osiedle Reńskie.

2. Promocja wchodzi w życie z dniem 01-09-2022 r i trwa do dnia 31-12-2022 r.
3. Organizator promocji ufundował nagrodę w postaci refundacji kosztów zakupu sprzętu AGD do kwoty 12.000 brutto poniesionych przez nabywców domów w inwestycji Osiedle Reńskie w Oławie, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych niniejszym regulaminem.

4. Uczestnikiem promocji ”Urządzimy Twoją Kuchnię” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, które zawarły umowę na zakup domu w inwestycji Osiedle Reńskie w okresie od 01-09-2022 do 31-12-2022 , z zastrzeżeniem ,że dla jednego domu przewidziana jest jedna nagroda, niezależnie od liczby nabywców.

5. Nabywcy domu w inwestycji Osiedle Reńskie ,zyskuje prawo do nagrody po zapłaceniu całości ceny za nabywany budynek.

6. Prawo do nagrody, nie podlega zamianie na gotówkę i nie podlega przekazaniu na rzecz osób innych niż Uczestnik promocji

7. Warunkiem realizacji nagrody jest przedstawienie faktur VAT wystawionych na organizatora promocji : Reńskie I Sp. Z o.o. 55-200 Oława ul. M. Reja 10 NIP 912-187-60-26 , potwierdzających zakup sprzętu AGD.
8.Organizor promocji dokona refundacji do kwoty 12.000 brutto , na konto bankowe wskazane przez uczestników promocji , w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

9. Podatek wynikający z uczestnictwa w promocji pokrywa w całości Organizator.

10. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.osiedle-renskie.pl.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia na adres siedziby Spółki Reńskie I.